Algemene voorwaarden van KUMM TECHNIK verkoop GmbH

Aanbieding, totstandkoming van de overeenkomst en inhoud van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, koop- en leveringsovereenkomsten inclusief reparatieovereenkomsten zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden. Bij het plaatsen van de bestelling neemt de klant kennis van de algemene voorwaarden en zal de aanvaarding van de voorwaarden plaatsvinden bij de aanname van de eerste levering en gelden de voorwaarden voor de volledige duur van de zakelijke relatie. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing met onze schriftelijke toestemming. Het wijzigen van individuele omstandigheden heeft geen invloed op de andere. Tegenbevestigingen door de koper met verwijzing naar de geldigheid van hun eigen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk tegengesproken.
 2. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt pas tot stand met onze schriftelijke bevestiging en naar inhoud of door levering.
 3. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de vorm van het onderwerp van het contract als gevolg van technische vooruitgang.
 4. Zekerheden, nevenafspraken en wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk zijn om van kracht te zijn. Van deze eis kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 5. De klant is niet gerechtigd om zonder onze toestemming rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Onze prijzen zijn in euro’s vanaf het verkooppunt, exclusief verpakking. De prijzen zijn geldig op de dag van de levering. Bij de prijzen wordt de BTW tegen het geldende wettelijke tarief opgeteld.
 2. Facturen zijn netto betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, met uitzondering van reparatie- en loonnota's, die netto betaalbaar zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Aftrek van korting is alleen toegestaan ​​na schriftelijke overeenkomst.
 3. Tegenvorderingen van de klant die wij betwisten of die niet rechtsgeldig zijn vastgesteld, worden niet verrekend. Hetzelfde geldt voor het doen gelden van een retentierecht door de klant.

 

III. Wanbetaling, vermogenvermindering, uitstel, terugboeking

 1. Bij niet-tijdige betaling of uitstel zijn wij gerechtigd - behoudens stelling van een bewezen hogere werkelijke schade veroorzaakt door verzuim - vertragingsrente te eisen van 8 procentpunten boven de geldende basisrente.
 2. Indien de klant met een betaling in gebreke blijft of er concrete aanwijzingen zijn van dreigend faillissement van de klant, zijn wij gerechtigd om de nog uitstaande leveringen en werkzaamheden alleen tegen vooruitbetaling van alle vorderingen, inclusief nog niet opeisbare vorderingen, inclusief wissels en uitgestelde bedragen of tegen passende borgsommen te voldoen. Als de klant niet voldoet aan ons verzoek om vooruitbetaling of zekerheidstelling binnen een redelijke termijn, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en de tot dan toe gemaakte kosten aan de klant te factureren.
 3. Indien de koper de geleverde goederen om welke reden dan ook moet terugzenden, moet hij ons het gebruik vergoeden dat hij vanaf het moment van levering af fabriek tot het moment van ontvangst in het bedrijf heeft gemaakt of toerekenbaar niet heeft gemaakt.

Evenzo moet de klant, in het geval van een terugboeking waarvoor hij verantwoordelijk is, de kosten vergoeden die zijn gemaakt als gevolg van het contract en moet hij alle schade aan de goederen vergoeden die is veroorzaakt door zijn schuld of door een andere omstandigheid waarvoor hij is verantwoordelijk. De waarde moet worden betaald voor de overdracht van gebruik of gebruik, waarbij rekening moet worden gehouden met de waardevermindering van de zaak die in de tussentijd heeft plaatsgevonden. De bepaling van § 287 I van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is dienovereenkomstig van toepassing op de bepaling van het bedrag van de vergoeding.

 

Levertijd en vertraging in de levering

 1. Concrete leveringstermijnen/leveringsdata worden alleen overeengekomen, indien wij nadrukkelijk verklaren dat de klant in geval van niet-naleving van de termijn/datum de overeenkomst kan herroepen.
 2. De speciaal overeen te komen leveringstermijn begint met het sluiten van het contract, maar niet voordat de door de klant te verstrekken documenten, goedkeuringen, vrijgaven volledig zijn verstrekt en niet voordat een eventueel overeengekomen aanbetaling is ontvangen. Naleving van de leveringstermijn door ons is in ieder geval de nakoming van de contractuele verplichtingen door de klant.
 3. Aan de leveringstermijn is voldaan indien het leveringsartikel onze fabriek heeft verlaten aan het einde van de termijn of indien de verzendgereedheid werd gecommuniceerd, evenals latere verzoeken van de klant om wijzigingen, aanvullingen of het verlengen van de levertijd. Hetzelfde geldt voor het optreden van onvoorziene obstakels die buiten onze macht liggen, bijvoorbeeld overmacht, arbeidsconflicten, stakingen, lock-outs, vertragingen aan leverancierszijde. Begin en einde van dergelijke belemmeringen dienen wij zo spoedig mogelijk aan de klant mede te delen. Indien levering door deze omstandigheden onmogelijk is, kunnen wij ons uit het contract terugtrekken zonder dat de klant aanspraak kan maken hierop.
 4. Indien de verzending of de aanvaarding van het leveringsartikel vertraging oploopt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, worden de kosten die het gevolg zijn van de vertraging, in het bijzonder de opslagkosten, in rekening gebracht bij de klant vanaf één maand na de kennisgeving van gereedheid voor verzending of acceptatie.

 

Levering, verzekering, risico-overdracht

 1. Wij leveren onverzekerd af fabriek. Deelleveringen zijn toegestaan. Bij gebrek aan speciale instructies wordt de keuze van de transportroute en het transportmiddel naar beste inzicht gemaakt zonder enige aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste verzending. Tenzij anders overeengekomen, is de verpakking naar onze keuze. Afhankelijk van het type verpakking worden de kosten in rekening gebracht. Op verzoek van de klant wordt de levering voor zijn rekening verzekerd voor transport.
 2. Indien de goederen op verzoek van de klant aan de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het leveringsvoorwerp over op de klant bij verzending naar de klant, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek. Dit geldt ongeacht of het leveringsartikel wordt verzonden vanaf de plaats van uitvoering, wie de vrachtkosten draagt ​​of dat we andere diensten verlenen, bijv. verzendkosten of levering en installatie.
 3. Indien de verzending vertraging oploopt door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant vanaf de dag dat de goederen klaar staan ​​voor verzending.

 

Vertraging van acceptatie

Indien de klant in gebreke is met de acceptatie of verwijtbaar andere verplichtingen tot medewerking schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding van de geleden schade, inclusief eventuele extra kosten, te eisen. Verdere claims blijven voorbehouden. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte zaak over op de klant op het moment dat hij in gebreke is met de aanvaarding of debiteur.

 

VII Eigendom, verlengd eigendomsvoorbehoud, zichtrekening

 1. De geleverde goederen blijven onze onbeperkte eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald, inclusief alle nevenvorderingen, of in het geval van herhaalde of lopende zakelijke relaties totdat het schuldsaldo is terugbetaald. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat al onze vorderingen volledig zijn voldaan, ongeacht de rechtsgrond.
 2. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden gecombineerd of vermengd met andere zaken, verkrijgt de verkoper mede-eigendom van het nieuwe voorwerp of de gemengde voorraad.
 3. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de daaruit vervaardigde zaken - in welke staat ook - door de klant worden doorverkocht, verwerkt, geïnstalleerd of anderszins gebruikt, komt de klant tussenbeide totdat al onze vorderingen uit de levering van goederen volledig zijn betaald en cedeert de klant aan ons hierbij alle vorderingen op derden die voortvloeien uit de verkoop, bewerking of installatie, samen met alle bijkomende rechten. Indien een nieuw artikel of voorraad geproduceerd door aansluiting of vermenging wordt doorverkocht, verwerkt of geïnstalleerd, strekt de opdracht zich uit tot het bedrag dat overeenkomt met ons aandeel in de mede-eigendom. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de claim zelf te innen blijft onaangetast. Wij zetten ons echter in de vordering niet te incasseren zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft, er geen aanvraag van een faillissementsprocedure is ingediend of betalingen zijn opgeschort. Als dit het geval is, kunnen we eisen dat de klant ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning benodigde informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de overdracht.
 4. Wij zijn verplicht om zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek naar ons oordeel vrij te geven, voor zover deze de uitstaande vorderingen met meer dan 20% te boven gaan.
 5. In geval van betalingsachterstand, dreigende staking van betalingen of gedwongen executies of protesten van facturen tegen de klant, zijn wij bevoegd, na het stellen van een redelijke termijn, onze voorbehouden goederen af ​​te nemen. De koper is gebonden aan de uitgeverij. Het door ons terugnemen van het gekochte artikel houdt geen terugtrekking uit het contract in.
 6. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbeslagneming of andere aantasting van onze voorbehouden goederen door derden. Alle kosten die door ons worden gemaakt door dergelijke toegang door derden, zijn voor rekening van de klant. De verplichting tot vergoeding geldt niet als onze rechtsvervolging niet succesvol is geweest of de vergoedingsplichtige derde zijn verplichting jegens ons nakomt.
 7. De klant is verplicht de voorbehouden goederen met zorg te behandelen; in het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade tegen nieuwwaarde.

Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze op eigen kosten tijdig uit te voeren.

Melding van gebreken en aansprakelijkheid voor gebreken

De koper dient de ontvangen goederen onmiddellijk of bij levering te onderzoeken op kwantiteit, kwaliteit en gegarandeerde eigenschappen. Kennelijke gebreken dienen direct bij aflevering te worden vermeld met een duidelijke omschrijving van de vermeende gebreken op de vrachtbrief van de bezorger. Hij moet ons dit dan direct schriftelijk meedelen.

Gebreken die niet uiterlijk zichtbaar zijn, dienen binnen één week na levering aan ons te worden gemeld.

Het recht van de koper om aanspraken wegens gebreken te doen gelden, vervalt in alle gevallen een jaar na de risico-overdracht.

Als onderdelen die aan verhoogde slijtage onderhevig zijn, bijvoorbeeld bij gebruik tot 60 uur per week of in tweeploegendienst, binnen 6 maanden of 3 maanden in tweeploegendienst onbruikbaar worden of de bruikbaarheid ervan aanzienlijk wordt aangetast, wordt aangenomen dat de bijzondere waardevermindering te wijten is aan slijtage, tenzij deze veronderstelling in overeenstemming is met de aard van de zaak of de aard van de bijzondere waardevermindering onverenigbaar is.

Indien er gebreken zijn, is de koper niet gerechtigd van ons vergoeding te verlangen van kosten van reparaties of dergelijke die hij zelf of via derden heeft uitgevoerd. Wij kunnen alleen kosten voor onze rekening nemen als wij hier vooraf schriftelijk mee hebben ingestemd.

De aanspraak op garantie vervalt zodra de klant of door hem ingeschakelde derden zonder onze schriftelijke toestemming ongeoorloofde veranderingen of reparatiewerkzaamheden - ook voor inbedrijfstelling - hebben uitgevoerd.

Alle onderdelen die onbruikbaar worden bevonden of aanzienlijk in hun bruikbaarheid zijn aangetast als gevolg van een omstandigheid vóór de risico-overdracht, met name als gevolg van gebrekkig ontwerp, slechte bouwmaterialen of gebrekkige uitvoering, moeten naar ons goeddunken kosteloos worden gerepareerd of vervangen worden.

Vervangen onderdelen worden ons eigendom. Indien bij wijze van aanvullende prestatie de gehele gekochte zaak wordt vervangen, hebben wij recht op een gebruiksvergoeding van de koper voor de teruggenomen zaak.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door de volgende redenen: ongeschikt of oneigenlijk gebruik; gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de koper of derden; wijziging door inbouw van onderdelen uit andere bronnen; gemiste onderhoudswerkzaamheden indien door ons of door de fabrikant aanbevolen; normale slijtage, vooral van slijtdelen; onjuiste of nalatige behandeling; ongeschikte bouwgrond; chemische, elektronische of elektrische invloeden. Dit is dan geen schade die te wijten is aan onze schuld.

Indien het gebrek moet worden verholpen, dient de koper ons een redelijke termijn te stellen voor de noodzakelijke werkzaamheden. Als hij dit weigert, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor gebreken. In dringende gevallen waarin de bedrijfsveiligheid in gevaar komt en om onevenredig grote schade te voorkomen, moeten wij onmiddellijk worden geïnformeerd. Indien wij het gebrek dan niet direct kunnen verhelpen of indien wij anderszins achterlopen met het verhelpen van het gebrek, heeft de koper het recht het gebrek zelf te verhelpen of door een derde te laten verhelpen. Hij kan dan vergoeding van de noodzakelijke kosten van ons eisen.

8.9 Van de kosten die voortvloeien uit de herstel- of vervangende levering, dragen wij - voor zover de klacht gegrond is - de transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. Reparaties met een totale kostprijs van meer dan € 200,- dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan ons te worden gemeld en met ons te worden overeengekomen. Anders behouden wij ons het recht voor om de kosten te weigeren. Van de directe kosten die voortvloeien uit de herstel- of vervangende levering, dragen wij de kosten van het vervangende onderdeel af fabriek - voor zover de klacht gegrond is. Alle overige kosten, inclusief reis- en montagekosten, zijn voor rekening van de klant. De eigenaar van het voertuig stelt het voertuig beschikbaar voor het moment van de reparatie. De kosten van transport van het te repareren voertuig naar de erkende dealer of gespecialiseerde werkplaats van onze keuze worden niet vergoed.

Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor stilstand veroorzaakt door een defect aan een voertuig. Tijdens de stilstand verlenen wij geen recht op het ter beschikking stellen van een leen- of huurwagen.

Voor gebruikte goederen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

De uitsluiting van garantie geldt niet in geval van grove schuld of opzet of in geval van letsel aan leven, lichaam of vrijheid.

 

Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

 1. Met uitsluiting van het VN-koopverdrag is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 2. De plaats van uitvoering voor levering en betaling is ons hoofdkantoor. Als de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de bevoegde rechtbank de zetel van ons bedrijf. We kunnen ook een rechtszaak aanspannen op uw maatschappelijke zetel.
 3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden en de overige gemaakte afspraken nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet aan. De contractpartners zullen de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die het zo dicht mogelijk evenaart.

 

Krunkel, september 2017